ifrank

 • 喜报!(还有悲报)

  published 1.3.0 7 months ago
 • 将文字消息转成图片再发出

  published 1.0.9 7 months ago
 • - [x] 支持**公共(跨群)瓶子池**和**群内瓶子池** > 默认丢到公共池,加特定格式则丢到群内池 > > 群内池只能在群内被捞出,公共池则可以在所有群被捞出 > > 捞瓶子时将随机捞出群内池和公共池的瓶子 > > 如: > > **丢个瓶子 xxx** —— 丢到公共池 > > **丢个瓶子(xxx** —— 丢到群内池

  published 2.0.0-dev.4 a year ago
 • 是诈骗 | rr scam

  published 1.0.1 a year ago