New Prague, Minnesota

  @shelf/quotation-marks-regex

  0.1.0 • Public • Published

  quotation-marks-regex CircleCI npm (scoped)

  Regular expression for matching quotation marks (source)

  Install

  $ yarn add @shelf/quotation-marks-regex
  

  Usage

  const regex = require('@shelf/quotation-marks-regex');
  
  const input = `"hello" 'hello' ,hello‘ «hello» ”hello” “hello“ ’hello’ ‚hello‛ „hello„ ‹hello›`;
  
  // strip all quotation marks
  const output = input.replace(new RegExp(regex, 'g'), '');
  // => hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello

  License

  MIT © Shelf

  Keywords

  none

  Install

  npm i @shelf/quotation-marks-regex

  DownloadsWeekly Downloads

  144

  Version

  0.1.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  3.26 kB

  Total Files

  5

  Last publish

  Collaborators

  • anastasiash
  • kchlon
  • dmytro.harazdovskiy
  • duch0416
  • i5adovyi
  • olesiamuller
  • mykola.khytra
  • yuliiakovalchuk
  • el_scrambone
  • bodyaflesh
  • slavammellnikov
  • andrii-nastenko
  • andriisermiahin
  • arkadii007
  • mpushkin
  • batovpavlo
  • vasylhoban
  • andrew214
  • domovoj
  • vozemer
  • oleksii.dymnich
  • set001
  • bogdan.kyba
  • dima-bond
  • maksym.hayovets
  • oles.zadorozhnyy
  • ss1l
  • gemshelf
  • d-mii-
  • hartzler
  • tarasdyksan
  • andrii_butsa
  • nazarko_suv
  • bogdan.kolesnyk
  • vitaliishcherban
  • vladgolubev
  • marianna-milovanova
  • hmelenok
  • knupman
  • maaraanas
  • terret
  • chapelskyi.slavik
  • pihorb
  • irynah
  • diana.kryskuv
  • andy.raven
  • rafler
  • mykola.chepkyi
  • sskalp88
  • demiansua
  • yuriil
  • ktv18
  • drews_abuse
  • rostyslav-horytskyi
  • whodeen