Nostalgic Pickled Mango

  @shelf/aws-sns-message-attributes
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  2.0.0 • Public • Published

  aws-sns-message-attributes CircleCI npm (scoped)

  Transform JSON into AWS SNS message attributes format. See 1, 2

  Install

  $ yarn add @shelf/aws-sns-message-attributes
  

  Usage

  const {transformMessageAttributes} = require('@shelf/aws-sns-message-attributes');
  
  transformMessageAttributes({
   string: 'hello',
   array: ['hello', 'world'],
   number: 1,
   bool: true,
  });
  
  /*
  {
   string: {DataType: 'String', StringValue: 'hello'},
   array: {DataType: 'String.Array', StringValue: '["hello","world"]'},
   number: {DataType: 'Number', StringValue: 1},
   bool: {DataType: 'String', StringValue: 'true'},
  }
   */

  Note: This library does not support binary values

  Publish

  $ git checkout master
  $ yarn version
  $ yarn publish
  $ git push origin master --tags

  License

  MIT © Shelf

  Install

  npm i @shelf/aws-sns-message-attributes

  DownloadsWeekly Downloads

  3,124

  Version

  2.0.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  6.2 kB

  Total Files

  11

  Last publish

  Collaborators

  • anastasiash
  • kchlon
  • dmytro.harazdovskiy
  • duch0416
  • i5adovyi
  • olesiamuller
  • mykola.khytra
  • yuliiakovalchuk
  • el_scrambone
  • bodyaflesh
  • slavammellnikov
  • andrii-nastenko
  • andriisermiahin
  • arkadii007
  • mpushkin
  • batovpavlo
  • vasylhoban
  • andrew214
  • domovoj
  • vozemer
  • oleksii.dymnich
  • set001
  • bogdan.kyba
  • dima-bond
  • maksym.hayovets
  • oles.zadorozhnyy
  • ss1l
  • gemshelf
  • d-mii-
  • hartzler
  • tarasdyksan
  • andrii_butsa
  • nazarko_suv
  • bogdan.kolesnyk
  • vitaliishcherban
  • vladgolubev
  • marianna-milovanova
  • hmelenok
  • knupman
  • maaraanas
  • terret
  • chapelskyi.slavik
  • pihorb
  • irynah
  • diana.kryskuv
  • andy.raven
  • rafler
  • mykola.chepkyi
  • sskalp88
  • demiansua
  • yuriil
  • ktv18
  • drews_abuse
  • rostyslav-horytskyi
  • whodeen