@shelf/aws-sns-message-attributes
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

2.0.0 • Public • Published

aws-sns-message-attributes CircleCI npm (scoped)

Transform JSON into AWS SNS message attributes format. See 1, 2

Install

$ yarn add @shelf/aws-sns-message-attributes

Usage

const {transformMessageAttributes} = require('@shelf/aws-sns-message-attributes');

transformMessageAttributes({
 string: 'hello',
 array: ['hello', 'world'],
 number: 1,
 bool: true,
});

/*
{
 string: {DataType: 'String', StringValue: 'hello'},
 array: {DataType: 'String.Array', StringValue: '["hello","world"]'},
 number: {DataType: 'Number', StringValue: 1},
 bool: {DataType: 'String', StringValue: 'true'},
}
 */

Note: This library does not support binary values

Publish

$ git checkout master
$ yarn version
$ yarn publish
$ git push origin master --tags

License

MIT © Shelf

Install

npm i @shelf/aws-sns-message-attributes

DownloadsWeekly Downloads

2,695

Version

2.0.0

License

MIT

Unpacked Size

6.2 kB

Total Files

11

Last publish

Collaborators

 • nikita_shelf
 • maciej.orlowski
 • monopotan
 • andrew214
 • bogdan.kolesnyk
 • andrii.batutin
 • kamilmaczugashlef
 • shelfbrett
 • kristina.zhak
 • mark.lutsenko
 • anton-russo
 • mmazurowski
 • toms-shelf
 • mateuszgajdashelf
 • kchlon
 • dmytro.harazdovskiy
 • duch0416
 • i5adovyi
 • olesiamuller
 • mykola.khytra
 • yuliiakovalchuk
 • el_scrambone
 • bodyaflesh
 • slavammellnikov
 • andrii-nastenko
 • andriisermiahin
 • mpushkin
 • batovpavlo
 • domovoj
 • vozemer
 • oleksii.dymnich
 • dima-bond
 • maksym.hayovets
 • oles.zadorozhnyy
 • ss1l
 • gemshelf
 • hartzler
 • andrii_butsa
 • nazarko_suv
 • vitaliishcherban
 • vladgolubev
 • marianna-milovanova
 • hmelenok
 • knupman
 • maaraanas
 • terret
 • chapelskyi.slavik
 • pihorb
 • irynah
 • diana.kryskuv
 • andy.raven
 • rafler
 • sskalp88
 • demiansua
 • yuriil
 • ktv18
 • drews_abuse
 • rostyslav-horytskyi
 • whodeen