zenircbot-api

API for ZenIRCBot

Sadly, this package has no readme. Go write one!