timezone-offset-to

convert a timezone offset to a numerical value

timezone-offset-to

Convert a timezone offset to a numerical value.