pito-widget-button-modal

  2.0.1 • Public • Published

  Pito Widget

  Code example:

  Hàm initPitoWidget nhận vào 3 giá trị:

  • Giá trị thứ nhất (pitoWidgetAppId): Là 1 ID, dùng để xác định danh tính người sử dụng widget.

  • Giá trị thứ hai (classSelector): Là 1 dạng selector trong HTML, Dùng để hiển thị widget tại selector được xác định

  • Giá trị thứ ba (envURL): Là tên miền cần chuyển đến khi xác nhận tìm nhà hàng (có thể là 1 trong ba giá trị: https://app-test.pito.vn, https://app-staging.pito.vn, https://app.pito.vn)

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
   <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>Static Template</title>
   </head>
   <body>
    <div class="pito-button-modal-widget"></div>
    <script src="https://www.unpkg.com/pito-widget-button-modal"></script>
    <script>
     initPitoWidget(
      null,
      ".pito-button-modal-widget",
      "https://app-test.pito.vn/"
     );
    </script>
   </body>
  </html>

  Install

  npm i pito-widget-button-modal

  DownloadsWeekly Downloads

  0

  Version

  2.0.1

  License

  ISC

  Unpacked Size

  2.47 MB

  Total Files

  19

  Last publish

  Collaborators

  • lsqhuy