jitsu-ui

A TUI for jitsu.

jitsu-ui

Jitsu UI.

$ npm install -g jitsu-ui

Copyright (c) 2013, Christopher Jeffrey. (MIT License)

See LICENSE for more info.