@volcengine/volc-xgplayer-m4a

1.0.0 • Public • Published

@volcengine/volc-xgplayer-m4a

支持加密mp4 音频播放, 支持aac, opus编码

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i @volcengine/volc-xgplayer-m4a

Weekly Downloads

3

Version

1.0.0

License

none

Unpacked Size

335 kB

Total Files

4

Last publish

Collaborators

 • msq17
 • caocun
 • garyyangbyte
 • lvpiao
 • chenping.123
 • bytedance_liutaofe
 • ash.yu
 • zhenran.sz
 • vcloud_fe
 • zhuhongshuyu
 • wangyx.byte
 • shushushu
 • zhoulei
 • shanggw
 • liangshuang.fiona
 • zhengwenyue
 • wallaceyuan
 • cmaxd
 • liuzhao.90
 • liucheng.bigorange
 • zhouyk
 • oanakiaja
 • chenyongjin
 • lixiangfeiorg
 • awesome-starling
 • zhang6464
 • volcanoengine
 • bytednpm