@shelf/prettier-config

1.0.0 • Public • Published

prettier-config

Reusable prettier config

Install

$ yarn add --dev @shelf/prettier-config

Usage

In your package.json

{
 "prettier": "@shelf/prettier-config"
}

Config Content

module.exports = {
 printWidth: 100,
 singleQuote: true,
 bracketSpacing: false,
 trailingComma: 'es5',
 parser: 'typescript',
 arrowParens: 'avoid'
};

Publish

$ git checkout master
$ yarn version
$ yarn publish
$ git push origin master --tags

License

MIT © Shelf

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i @shelf/prettier-config

Weekly Downloads

6,405

Version

1.0.0

License

MIT

Unpacked Size

2.14 kB

Total Files

5

Last publish

Collaborators

 • kateryna-kochina
 • maksym.tarnavskyi
 • andrii-nastenko
 • d-mii-
 • mykhailo.yatsko
 • ahavrysh
 • nikita_shelf
 • maciej.orlowski
 • monopotan
 • andrew214
 • bogdan.kolesnyk
 • andrii.batutin
 • kristina.zhak
 • anton-russo
 • mmazurowski
 • toms-shelf
 • mateuszgajdashelf
 • kchlon
 • dmytro.harazdovskiy
 • duch0416
 • i5adovyi
 • olesiamuller
 • mykola.khytra
 • yuliiakovalchuk
 • el_scrambone
 • bodyaflesh
 • slavammellnikov
 • andriisermiahin
 • mpushkin
 • batovpavlo
 • domovoj
 • vozemer
 • oleksii.dymnich
 • dima-bond
 • maksym.hayovets
 • oles.zadorozhnyy
 • ss1l
 • gemshelf
 • hartzler
 • vladgolubev
 • marianna-milovanova
 • hmelenok
 • knupman
 • maaraanas
 • terret
 • chapelskyi.slavik
 • pihorb
 • irynah
 • diana.kryskuv
 • andy.raven
 • rafler
 • sskalp88
 • demiansua
 • yuriil
 • ktv18
 • drews_abuse
 • rostyslav-horytskyi
 • whodeen