Neoanthropic Preternatural Murmurings

  @shelf/prettier-config

  1.0.0 • Public • Published

  prettier-config

  Reusable prettier config

  Install

  $ yarn add --dev @shelf/prettier-config
  

  Usage

  In your package.json

  {
   "prettier": "@shelf/prettier-config"
  }

  Config Content

  module.exports = {
   printWidth: 100,
   singleQuote: true,
   bracketSpacing: false,
   trailingComma: 'es5',
   parser: 'typescript',
   arrowParens: 'avoid'
  };

  Publish

  $ git checkout master
  $ yarn version
  $ yarn publish
  $ git push origin master --tags

  License

  MIT © Shelf

  Keywords

  none

  Install

  npm i @shelf/prettier-config

  DownloadsWeekly Downloads

  5,600

  Version

  1.0.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  2.14 kB

  Total Files

  5

  Last publish

  Collaborators

  • anastasiash
  • kchlon
  • dmytro.harazdovskiy
  • duch0416
  • i5adovyi
  • olesiamuller
  • mykola.khytra
  • yuliiakovalchuk
  • el_scrambone
  • bodyaflesh
  • slavammellnikov
  • andrii-nastenko
  • andriisermiahin
  • arkadii007
  • mpushkin
  • batovpavlo
  • vasylhoban
  • andrew214
  • domovoj
  • vozemer
  • oleksii.dymnich
  • set001
  • bogdan.kyba
  • dima-bond
  • maksym.hayovets
  • oles.zadorozhnyy
  • ss1l
  • gemshelf
  • d-mii-
  • hartzler
  • tarasdyksan
  • andrii_butsa
  • nazarko_suv
  • bogdan.kolesnyk
  • vitaliishcherban
  • vladgolubev
  • marianna-milovanova
  • hmelenok
  • knupman
  • maaraanas
  • terret
  • chapelskyi.slavik
  • pihorb
  • irynah
  • diana.kryskuv
  • andy.raven
  • rafler
  • mykola.chepkyi
  • sskalp88
  • demiansua
  • yuriil
  • ktv18
  • drews_abuse
  • rostyslav-horytskyi
  • whodeen