@shelf/eslint-config

3.15.1 • Public • Published

@shelf/eslint-config

Style Guide

Read our style guide

Install

$ yarn add @shelf/eslint-config --dev

Usage

Backend

{
 "extends": ["@shelf/eslint-config/typescript"]
}

Frontend

JavaScript with React .eslintrc

{
 "extends": ["@shelf/eslint-config/frontend"],
 "settings": {
  "react": {
   "version": "16.7.0"
  }
 },
 "rules": {
  "react/prop-types": "warn"
 }
}

TypeScript or TypeScript + Next .eslintrc

{
 "extends": ["@shelf/eslint-config/frontend-typescript"],
 "settings": {
  "react": {
   "version": "16.7.0"
  }
 },
 "rules": {
  "react/prop-types": "warn"
 }
}

Vue .eslintrc

{
 "extends": ["@shelf/eslint-config/frontend-vue"],
 "rules": {
  "no-unused-vars": ["error", {"vars": "all", "argsIgnorePattern": "^h$"}]
 }
}

Typescript with Vue .eslintrc

{
 "extends": ["@shelf/eslint-config/frontend-typescript-vue"],
 "rules": {
  "@typescript-eslint/no-unused-vars": ["error", {"vars": "all", "argsIgnorePattern": "^h$"}]
 }
}

Publish

$ git checkout master
$ yarn version
$ yarn publish
$ git push origin master --tags

License

MIT © Shelf

Readme

Keywords

Package Sidebar

Install

npm i @shelf/eslint-config

Weekly Downloads

5,909

Version

3.15.1

License

MIT

Unpacked Size

21.2 kB

Total Files

32

Last publish

Collaborators

 • ksenia_holovko
 • petro.bodnarchuk
 • kateryna-kochina
 • maksym.tarnavskyi
 • andrii-nastenko
 • mykhailo.yatsko
 • ahavrysh
 • nikita_shelf
 • maciej.orlowski
 • monopotan
 • andrew214
 • bogdan.kolesnyk
 • andrii.batutin
 • kristina.zhak
 • anton-russo
 • mmazurowski
 • toms-shelf
 • mateuszgajdashelf
 • kchlon
 • dmytro.harazdovskiy
 • duch0416
 • i5adovyi
 • olesiamuller
 • mykola.khytra
 • yuliiakovalchuk
 • el_scrambone
 • bodyaflesh
 • slavammellnikov
 • andriisermiahin
 • mpushkin
 • batovpavlo
 • domovoj
 • vozemer
 • oleksii.dymnich
 • dima-bond
 • maksym.hayovets
 • oles.zadorozhnyy
 • ss1l
 • gemshelf
 • hartzler
 • vladgolubev
 • hmelenok
 • knupman
 • maaraanas
 • terret
 • chapelskyi.slavik
 • pihorb
 • irynah
 • diana.kryskuv
 • andy.raven
 • rafler
 • sskalp88
 • demiansua
 • yuriil
 • ktv18
 • drews_abuse
 • rostyslav-horytskyi
 • whodeen