@qonsoll/sherloq

2.0.2 • Public • Published

🕵🏻‍♂️ Sherloq analytics

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i @qonsoll/sherloq

Weekly Downloads

0

Version

2.0.2

License

MIT

Unpacked Size

304 kB

Total Files

6

Last publish

Collaborators

 • anhelina_bohdanova
 • swordsonline
 • alexfry123
 • vladbogach
 • slava.shamrelyuk
 • aleksandrgolyk
 • olenashevchuk
 • artfun00
 • sashka2131
 • rttsu
 • alexpassss
 • evgeniy.bogdanov
 • shudya_