@devexpress/error-stack-parser
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

2.0.6 • Public • Published

Install

npm i @devexpress/error-stack-parser

DownloadsWeekly Downloads

376,787

Version

2.0.6

License

MIT

Unpacked Size

36.9 kB

Total Files

9

Last publish

Collaborators

 • mikhail.kulabukhov
 • alexslavr
 • andrey.lepikhov
 • devexpress-npm-publisher
 • aleksey_popov
 • dx_services
 • yuliya.smirnova
 • ilyakhd
 • dmitry-ostashev
 • devexpress--npm-admin
 • miherlosev
 • kirovboris
 • night-skylark
 • vladislav.volkov
 • kochkin
 • olga_larina
 • sergey.kanaev
 • mpreyskurantov
 • elena.dikareva
 • alexkamaev
 • olegkipchatov
 • elena.soloveva