Non Productive Monday

  @devexpress/dx-vue-grid-bootstrap4

  1.9.0 • Public • Published

  Install

  npm i @devexpress/dx-vue-grid-bootstrap4

  DownloadsWeekly Downloads

  24

  Version

  1.9.0

  License

  SEE LICENSE IN README.md

  Unpacked Size

  407 kB

  Total Files

  8

  Last publish

  Collaborators

  • alexslavr
  • amonulloev
  • andrey.lepikhov
  • devexpress-npm-publisher
  • yuliya.smirnova
  • ilyakhd
  • night-skylark
  • vladislav.volkov
  • amartynov
  • magroshenkova
  • olegkipchatov