@devexpress/dx-vue-grid-bootstrap4

  1.9.0 • Public • Published

  Install

  npm i @devexpress/dx-vue-grid-bootstrap4

  DownloadsWeekly Downloads

  2

  Version

  1.9.0

  License

  SEE LICENSE IN README.md

  Unpacked Size

  407 kB

  Total Files

  8

  Last publish

  Collaborators

  • yuliya.smirnova
  • ilyakhd
  • night-skylark
  • devextreme
  • vladislav.volkov
  • bingorus
  • amartynov
  • alexey.babich
  • magroshenkova
  • eugeniyaryamnov
  • olegkipchatov
  • devextreme-generator
  • jexaser