yushuangxu-cli

  1.0.8 • Public • Published

  yushuangxu-cli

  安装

  $ npm install -g yushuangxu-cli

  使用

  $ npx yushuangxu-cli create [name]

  Quick Start

  $ yu create <name> [-f|--force]

  Install

  npm i yushuangxu-cli

  DownloadsWeekly Downloads

  8

  Version

  1.0.8

  License

  ISC

  Unpacked Size

  164 kB

  Total Files

  20

  Last publish

  Collaborators

  • yushuangxu