node package manager

xmpp-ftw-avatar

xmpp-ftw-avatar

A user avatar (XEP-0084) plugin for XMPP-FTW.

https://github.com/lloydwatkin/xmpp-ftw.git

More....

See the XMPP-FTW demo repository - https://github.com/lloydwatkin/xmpp-ftw-demo

Build status

Build Status Dependency Status [Coverage Status](https://coveralls.io/r/xmpp-ftw/xmpp-ftw-avatar?branch=master

Install

npm i --save xmpp-ftw-avatar

Test

npm test