wez-telnet

Telnet Protocol Listener

Sadly, this package has no readme. Go write one!