vn-num2words

  1.0.4 • Public • Published

  VNnum2words.js

  Vietnamese convert number to words by js(chuyển số thành chữ trong tiếng việt bằng ngôn ngũ javascript)

  installation

  In a browser(trong trình duyệt):

  normal script(dùng javascript thông thường):
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/linhpn96/VNnum2words/src/index.js">
   
  module script( dùng cho module):
  <script type="module">
      import {default as VNnum2words} from 'https://cdn.jsdelivr.net/gh/linhpn96/VNnum2words/src/index.mjs';
  </script> 
   

  Using npm:

  $ npm i -g npm
  $ npm i vn-num2words

  Note: add --save if you are using npm < 5.0.0

  In Node.js(trong nodejs):

  //js
  const VNnum2words = require('vn-num2words');
  console.log(VNnum2words(10000));
  //es module
  import {default as VNnum2words} from 'vn-num2words';
  console.log(VNnum2words(10000));
  

  In es6 babel

  import VNnum2words from 'vn-num2words';
  console.log(VNnum2words(10000));
  
  

  warning

  in javascript the number type is corrected true is less than 9007199254740991 so if number greater than 9007199254740991 must use string, or you can use string for all case trong javascript định dạng số bị giới hạn ở 9007199254740991 nên nếu số lớn hơn 9007199254740991 mời dùng kiểu chuỗi, hoặc là dùng toàn bộ là string

  example

  less than 9007199254740991:
  VNnum2words(1000001);
  greater than 9007199254740991:
  VNnum2words('1234567899876543210101'));
  or use tring all case
  VNnum2words('100'));
  
  
  0 không
  1 một
  10 mười
  14 muời bốn
  100 một trăm
  101 một trăm linh một
  125 một trăm hai mươi lăm
  1000 một nghìn
  100000 một trăm nghìn
  1000001 một triệu không nghìn không trăm linh một
  1000000000000000001 một tỷ tỷ không trăm linh một
  123450000000000001 một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn tỷ không trăm linh một
  123450000001 một trăm hai mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi triệu không nghìn không trăm linh một
  1234567899876543210101 một nghìn hai trăm ba mươi tư tỷ tỷ năm trăm sáu mươi bẩy triệu tám trăm chín mươi chín nghìn tám trăm bẩy mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu hai trăm mười nghìn một trăm linh một
  
  
  

  Install

  npm i vn-num2words

  DownloadsWeekly Downloads

  216

  Version

  1.0.4

  License

  ISC

  Unpacked Size

  19 kB

  Total Files

  6

  Last publish

  Collaborators

  • linhpn