use-hot-key-element-v2
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

1.0.1 • Public • Published

Tại sao?

 • useKeyboardJs không giải quyết được vấn đề sử dụng phím tắt hoặc tổ hợp phím tắt với một html element cụ thể (ví dụ một textfield có id #input-textfield).
 • Thao tác với phím tắt luôn tuyệt vời hơn click chuột.

Cài đặt:

npm i -S use-hot-key-element
hoặc
yarn add use-hot-key-element

Sử dụng:

import React, {useEffect, useState} from 'react'
import useHotKey from 'use-hot-key-element'

function Form(){
 const [name, setName] = useState('')
 
 const [isNameInputEnterPressed] = useHotKey('enter', '#name-input')//khi nhấn phím enter trên element có id `name-input`
 
 useEffect(()=>{
  if(isNameInputEnterPressed) console.log(name) // log name khi enter trên `name-input`
 },[isNameInputEnterPressed])
 
 return (
  <div>
   <input id="name-input" value={name} onchange={(e)=>setName(e.target.value)}/>
  </div>
 )
}

API:

 • useHotKey(keys: String|Array, domQuerySelectorOrFunc: String|Function)
 • useCtrlWithKey(key: String, domQuerySelectorOrFunc: String|Function)
 • useShiftWithKey(key: String, domQuerySelectorOrFunc: String|Function)
 • useCtrlShiftWithKey(key: String, domQuerySelectorOrFunc: String|Function)
 • useCtrlEnter(domQuerySelectorOrFunc: String|Function)
 • useBackSpace(domQuerySelectorOrFunc: String|Function)

Trong đó:

 • key là 1 tổ hợp phím hoặc 1 phím, ví dụ: 'z', 'ctrl+c', 'shift+enter', 'shift+meta+v'(cho mac). Các phím đặc biệt bao gồm ctrl(Mac: phím control hoặc command),alt(Mac: phím option), shift.
 • keys là một mảng của key sử dụng trong trường hợp lắng nghe nhiều key khác nhau, hoặc 1 key
 • domQuerySelectorOrFuncselector của element, hoặc 1 function được thực hiện khi nhấn key

License:

MIT

Author:

ClassFunc

Install

DownloadsWeekly Downloads

0

Version

1.0.1

License

MIT

Unpacked Size

11.4 kB

Total Files

6

Last publish

Collaborators

 • duong.dkp