uiss-client

1.2.0 • Public • Published

uiss-client

npm npm npm

Описание

uiss-client е node.js клиент за УИСС на Технически университет - София, позволяващ автоматизиране на проверката на оценки и получаване на информация за студент.

Инсталиране

npm install uiss-client

Примери

const UissClient = require('uiss-client');
 
const egn = '94xxxxyyyy';
const facultyId = 'xxxx13yyy';
UissClient
    .login(egn, facultyId)
    .then(session => {
        return session.getStudent()
            .then(student => console.log(student))
            .then(() => session.logout());
    })
    .catch(err => console.error(err));
    
const moment = require("moment");
 
UissClient
    .login(egn, facultyId)
    .then(session => {
        return session.getGrades()
            .then(grades => {
                // Филтрира само оценките, внесени на и след 30.06.2016
                const latest = grades.filter(
                    g => g.lastUpdate && g.lastUpdate.isSameOrAfter(moment("30.06.2016", "DD.MM.YYYY"))
                );
                
                console.log(latest);
            })
            .then(() => session.logout())
            .catch(err => console.error(err));
    });

Документация на UissClient

static Promise<UissClient> login(egn, facultyId)

Създава нова сесия в УИСС като се логва с подадените ЕГН (egn) и факултетен номер (facultyId). Връща Promise<UissClient> с инстанция на UissClient за текущата сесия.

Вижте документацията на Promise в MDN и примерите по-горе за това как се използва Promise.

Promise<Student> getStudent()

Извлича информацията за студента от текущата сесия. Връща Promise<Student>. Обектът Student е с подобна на тази структура:

Student {
 _name: 'XXXXXXXXXXXXXX',
 _facultyId: 'XXXXXXXX',
 _facultyName: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
 _major: 'XXXXXXXXXXXXXX',
 _degreeType: 'Редовно',
 _email: 'XXXXXX@gmail.com',
 _status: '$12Действащ',
 _semester: 6,
 _completedSemester: 6,
 _stream: N,
 _group: NN }

Promise<Grade[]> getGrades()

Извлича оценките на студента. Връща Promise<Grade[]> с масив от Grade. Обектът Grade е с подобна на тази структура:

 Grade {
  _gradeId: 44,
  _name: 'ПРОГРАМНИ СРЕДИ',
  _semesterId: 6,
  _controlForm: 'Изпит',
  _gradeText: 'мн.добър',
  _gradeNumeric: 5,
  _lastUpdate:
   { ... }

Полето lastUpdate е от тип Moment.

Вижте документацията на Moment.js и примерите по-горе за това как се използва Moment.

Promise<Cert[]> getCerts()

Извлича заверките на студента. Връща Promise<Cert[]> с масив от Cert. Обектът Cert има подобна на следната структура:

Cert {
 _signatures: 
  { lectures: EmptySignature { _signeeName: 'Незаверен', _date: moment.invalid(/* NaN */) },
   seminars: undefined,
   labs: 
   Signature {
    _signeeName: 'гл. ас. д-р ТАШЕВА',
    _date: moment("2017-01-11T00:00:00.000") },
   practice: undefined,
   project: undefined },
 _certId: 55,
 _subjectName: 'ПРОГРАМИРАНЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ',
 _semesterId: 7 }

Promise logout()

Прекратява текущата сесия.

Лиценз

uiss-client е свободен софтуер и се разпространява под лиценза MIT.

Package Sidebar

Install

npm i uiss-client

Weekly Downloads

3

Version

1.2.0

License

MIT

Unpacked Size

44.7 kB

Total Files

19

Last publish

Collaborators

 • ivkos