tieq-viet

  1.1.4 • Public • Published

  tieq-viet

  Build Status Clojars Project npm version

  A library for converting Tiếng Việt to Tiếq Việt, based on this newly suggested IPA.

  Install

  • With Node
  $ npm install tieq-viet
  • With Leiningen/Boot
  [tieq-viet "1.1.3"]

  Usage

  • js
  var tieqViet = require('tieq-viet');
   
  tieqViet.encode('Tiếng Việt giàu và đẹp. Đùa đấy ahihi đồ ngốc.');
  // Tiếq Việt zàu và dẹp. Dùa dấy ahihi dồ qốk.
  • clj(s)
  (require '[tieq-viet.core :as tieq-viet])
   
  (tieq-viet/encode "Tiếng Việt giàu và đẹp. Đùa đấy ahihi đồ ngốc.")
  ;=> Tiếq Việt zàu và dẹp. Dùa dấy ahihi dồ qốk.

  Release

  NPM

  $ npx shadow-cljs release node
  $ npm publish
  

  License

  MIT © 2017 Quan

  Install

  npm i tieq-viet

  DownloadsWeekly Downloads

  27

  Version

  1.1.4

  License

  MIT

  Unpacked Size

  874 kB

  Total Files

  9

  Last publish

  Collaborators

  • huu2uan