telnet-protocol

Telnet protocol support

Sadly, this package has no readme. Go write one!