Learn how companies like Phone2Action are using npm in their front-end developmentJoin the conversation »

saikou-cli

0.1.1 • Public • Published

saikou-cli Build Status

your cli and saikou!

preview

CLI

$ npm install --global saikou-cli
$ saikou [number]
# eg: saikou 4 
# eg: saikou 
 
$ saikou h
# fetch from http://hitokoto.us 

Related

  • saikou: The api used by this module

License

MIT © EGOIST

Install

npm i saikou-cli

DownloadsWeekly Downloads

2

Version

0.1.1

License

MIT

Last publish

Collaborators

  • avatar