robust-determinant-2

Exactly computes the determinant of a 2x2 matrix as a nonoverlapping increasing series

robust-determinant-2

Exactly computes the determinant of a 2x2 matrix as an increasing nonoverlapping series.

	npm install robust-determinant-2
var determinant2 = require("robust-determinant-2")
 
console.log(determinant2(
[[1, 0],
 [0, 1]]))

Computes the determinant of a 2x2 matrix as a nonoverlapping increasing series of floats.

  • m is a matrix

Returns A nonoverlapping increasing series encoding the determinant of m

(c) 2013 Mikola Lysenko. MIT License