read-vietnamese-number
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

2.1.4 • Public • Published

read-vietnamese-number

Check code Publish package

Thư viện đọc số thành chữ trong Tiếng Việt, với các tính năng:

 • Hỗ trợ số âm, số thập phân, số lớn tùy ý (với cấu hình phù hợp)
 • Có nhiều tùy chọn: đơn vị tính, dấu phân tách,...
 • Hoạt động tốt trong trình duyệt và Node.js

Hỗ trợ TypeScript, tương thích với JavaScript từ ES6 trở lên. Hoạt động với các module system như ESM và CommonJS.

Live demo tại https://rvn.tonghoangvu.id.vn.

Installation

Cài đặt thư viện với NPM, Yarn hoặc các package manager khác.

# NPM
npm install read-vietnamese-number

# Yarn
yarn add read-vietnamese-number

Hoặc sử dụng trực tiếp trong browser thông qua CDN (hoặc tự host). Chú ý nên kèm theo version cố định trong CDN URL, ví dụ như https://unpkg.com/read-vietnamese-number@2.0.0.

<script type="module">
 import {} from 'https://unpkg.com/read-vietnamese-number'
 // ...
</script>

Usage

Cách sử dụng gồm 3 bước:

 • Tạo cấu hình đọc số và điều chỉnh phù hợp
 • Đọc chuỗi số với cấu hình đã tạo
 • Xử lý lỗi phát sinh

Code example

import {
 InvalidFormatError,
 InvalidNumberError,
 NotEnoughUnitError,
 ReadingConfig,
 doReadNumber,
} from 'read-vietnamese-number' // or CDN URL

// Config reading options
const config = new ReadingConfig()
config.unit = ['đồng']

try {
 // Start reading
 const number = '-12345.6789'
 const result = doReadNumber(config, number)
 console.log(result)
} catch (err) {
 // Handle errors
 if (err instanceof InvalidFormatError) {
  console.error('Định dạng input không hợp lệ')
 } else if (err instanceof InvalidNumberError) {
  console.error('Số không hợp lệ')
 } else if (err instanceof NotEnoughUnitError) {
  console.error('Không đủ đơn vị đọc số')
 }
}

Error handling

Thư viện ném ra 3 loại RvnError sau nếu có lỗi trong quá trình đọc số:

 • InvalidFormatError khi input không hợp lệ
 • InvalidNumberError khi số chứa ký tự không hợp lệ
 • NotEnoughUnitError khi không đủ đơn vị đọc số

Hàm doReadNumber() chấp nhận input là stringbigint, ném InvalidFormatError với các trường hợp khác. Hành vi này liên quan đến các vấn đề định dạng số của JavaScript (tràn số, mất độ chính xác,...).

Với NotEnoughUnitError, nguyên nhân do cấu hình đọc số không có đủ số lượng đơn vị phù hợp. Nên giới hạn độ lớn số nhập vào cho phù hợp với các đơn vị hiện có (mặc định hỗ trợ đến tỉ tỉ). Ngoài ra có thể xử lý bằng cách thêm các đơn vị lớn hơn vào cấu hình (không khuyến khích).

Compatibility

JavaScript có 2 module system phổ biến:

 • ESM: tiêu chuẩn của JavaScript, hoạt động trong các trình duyệt và Node.js v12 trở lên
 • CommonJS: mặc định của Node.js, không hoạt động trong trình duyệt

Hai module system trên có syntax nhập/xuất module khác nhau:

 • ESM: sử dụng importexport
 • CommonJS: sử dụng require(), exportsmodule.exports

Project đang hoạt động với module system nào thì cần sử dụng syntax tương ứng. Ví dụ với CommonJS không thể dùng import mà phải dùng require(), và ngược lại.

Hybrid package

Thư viện read-vietnamese-number là một hybrid package, hoạt động được với cả ESM và CommonJS.

// ESM
import { doReadNumber, ReadingConfig } from 'read-vietnamese-number'

console.log(doReadNumber(new ReadingConfig(), '100'))
// CommonJS
const rvn = require('read-vietnamese-number')

console.log(rvn.doReadNumber(new rvn.ReadingConfig(), '100'))

Lưu ý: Nên dùng một syntax thống nhất để import thư viện, tránh dùng cả hai vì sẽ gây ra dual package hazard.

Which import syntax should I use?

Browsers

Cần dùng import để nhập thư viện trực tiếp trong trình duyệt (môi trường ESM).

<script type="module">
 import {} from 'https://unpkg.com/read-vietnamese-number'
 // ...
</script>

JavaScript bundlers

Các JavaScript bundler như Vite hay Webpack sử dụng import để nhập các module theo mặc định. Nên dùng import trong trường hợp này, tránh lỗi không tương thích và cấu hình phức tạp.

import {} from 'read-vietnamese-number'

Chú ý: Các bundler xử lý import không tương đương với ESM tiêu chuẩn. Các bundler cho phép import nhập được TypeScript và cả những asset khác như JSON hay CSS (tham khảo hỗ trợ trên homepage của bundler).

Node.js

Các project chạy trên môi trường Node.js sử dụng được cả ESM và CommonJS.

// ESM (Node.js v12+)
import {} from 'read-vietnamese-number'
// CommonJS
const rvn = require('read-vietnamese-number')

Nên dùng import hoặc require() tùy vào framework hiện tại, tránh lỗi không tương thích và cấu hình phức tạp. Ví dụ Express.js sử dụng require() theo mặc định, do đó project cũng nên dùng require() tương ứng.

Node.js with TypeScript

Nên sử dụng import để nhập thư viện trong các project TypeScript. TypeScript biên dịch các lệnh gọi import thành require() hoặc giữ nguyên tùy vào cấu hình tsconfig.json.

import {} from 'read-vietnamese-number'

Project vẫn hoạt động khi sử dụng require(), tuy nhiên IntelliSense (gợi ý code) trong VS Code có thể không hoạt động ổn định.

Chú ý: TypeScript xử lý import không tương đương với ESM tiêu chuẩn.

Contributing

Muốn đóng góp cho project? Đừng ngại mở một Issue mới khi bạn có thắc mắc, đề xuất hoặc muốn báo cáo vấn đề.

Pull request phù hợp sẽ được xem xét và hợp nhất:

 • Có mô tả rõ ràng
 • Tính năng phù hợp với dự án
 • Pass được CI pipeline khi tạo Pull request

Cho tớ một sao 🌟 hoặc click vào nút Sponsor 😍 nếu project hữu ích với bạn nhé.

Package Sidebar

Install

npm i read-vietnamese-number

Weekly Downloads

877

Version

2.1.4

License

MIT

Unpacked Size

33.8 kB

Total Files

20

Last publish

Collaborators

 • tonghoangvu