node package manager

qqsdk

qqsdk

nodejs版本的腾讯开放平台SDK的实现

安装:npm install qqsdk

请支持下我们的游戏,谢谢:http://rc.qzone.qq.com/100729832

example

var qqsdk = require('./');
 
/*
api调用地址说明:debug模式使用:'119.147.19.43' ,非dbug模式使用: 'openapi.tencentyun.com'
*/
var sdk = qqsdk.create({appid:'12345',appkey:'12344',debug:true});
sdk.api(function(rv){
  console.log(rv);
},'/v3/user/get_info',{openid:'123',openkey:'3445',pf:'qzone'});