ows-dev-flow

1.0.0 • Public • Published

Hướng dẫn sử dụng:

Cách cài đặt

sudo npm install -g git+http://git.ows.vn:10180/souzou/ows-dev-flow.git#master

Các câu lệnh hiện tại

Login

odf login

Liên kết với các tài khoản của OWS. (Chỉ cần chạy ngay khi cài đặt) Nhập vào redmine_apikey và gitlab_token. Các thông tin này có thể lấy ở trang dưới đây: redmine_apikey: http://redmine.ows.vn/my/account gitlab_token: http://git.ows.vn/profile/personal_access_tokens

Init project

cd project
odf init

Init một dự án cụ thể và link sang redmine, chat, gitlab. redmine_project_identifier: Định danh của một dự án (hỏi PM). gitlab_project: Tên của dự án trên gitlab (hỏi PM). project_id: lựa chọn từ list liệt kê sau khi nhập tên dự án. chat_channel: link đến channel trên chat.ows.vn (hỏi PM).

List issues

odf me

Liệt kê các issue của mình

Start issue

odf start ISSUE_ID

Example: odf start 5513 Khi đó hệ thống sẽ kiểm tra xem issue này có dành cho bạn không và tự tạo branch đồng thời chuyển sang branch tương ứng. Ví dụ: feature_5513_add_time_log

Các câu lệnh của git

odf GIT_COMMAND

odf cũng được link trực tiếp sang các câu lệnh khác của git như:

odf status
odf log
odf add [files]
...

Commit các file thay đổi

odf commit

sau đó nhập comment muốn log lên hệ thống. hoặc commit nhanh với message đính kèm

odf commit -m "message here"

Ps: bạn sẽ tự động được cộng thời gian làm việc vào issue này trên hệ thôgns redmine.

Update %Done của issue

odf update PERCENT

Ps: bạn sẽ tự động được cộng thời gian làm việc vào issue này trên hệ thôgns redmine.

Ví dụ: "odf update 50" để cập nhật issue hiện tại thành 50%

Pause issue

odf pause

Ps: bạn sẽ tự động được cộng thời gian làm việc vào issue này trên hệ thôgns redmine.

Resume issue

odf resume

Finish một issue và tạo merge request

odf finish

Khi đó hệ thống sẽ tự động push lên git, đồng thời đưa các log lên channel chat, redmine

Ps: bạn sẽ tự động được cộng thời gian làm việc vào issue này trên hệ thôgns redmine.

Chuyển sang 1 issue mới khi đang làm 1 issue khác.

odf switch ISSUE_ID

Cũng giống như start 1 issue, khi đó bạn sẽ được chuyển sang branch dành cho issue mới này một cách tự động.

Các bước cần chuẩn bị với PM

  • Setting project trên redmine với các custome fields: short-des, Git: checkout from, Git: merge to.
  • Tạo channel chat trên chat.ows.vn và tạo hook url
  • Khi tạo issue cần khai báo thêm các trường sau (bắt buộc):
    • short-des
    • Git: checkout from
    • Git: merge to. và nãy suy nghĩ kỹ càng với các thông tin trên vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến kêt quả của issue.

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i ows-dev-flow

Weekly Downloads

1

Version

1.0.0

License

ISC

Unpacked Size

83.4 kB

Total Files

27

Last publish

Collaborators

  • giangndm