nrsa

OpenSSL's RSA encrypt/decrypt routines

Sadly, this package has no readme. Go write one!