node package manager

nie

Install

$ npm install -g nie

Usage

压缩所有png图片

nie compress png

压缩单个png图片,如

nie compress 1.png

压缩多个png图片,如

nie compress 1.png 2.png 3.png

压缩所有jpg图片,压缩质量不填,默认会是60

nie compress jpg 80

压缩单个jpg图片,如

nie compress 1.jpg 80

压缩多个jpg图片,如

nie compress 1.jpg 2.jpg 3.jpg 80

等比缩放jpg或png图片,参数400为设置的宽度,参数90是图片质量,不填默认是100

nie resize jpg 400 90
 
nie resize png 400 90