node package manager

mocha-run

mocha-run

Allows you to run mocha test files using node testfile.js.

Add the following preamble to your mocha test files:

// allows you to run this file using `node file.js`
if(require('mocha-run')()) { return; }