node package manager

min-heap

min-heap data structure

min-heap

API

var MinHeap = require('min-heap');

var heap = new MinHeap;
heap.insert(5);
heap.insert(1);
heap.insert(3);
heap.insert(2);

heap.removeHead(); // => 1
heap.removeHead(); // => 2
heap.removeHead(); // => 3
heap.removeHead(); // => 5

User-defined comparison function

// Pass user-defined comparison function as first param
var heap = new MinHeap(function(l,r) {
    return l.weight - r.weight;
});

heap.insert({weight: 1, id: "spaghetti"});
heap.insert({weight: 3, id: "courgettes"});

heap.removeHead(); // => {weight: 1, id: "spaghetti"}