node package manager

koa-one

common koa middlewares with name alias

Koa-one

Too lazy to install so many koa middlewares.

koa-static is aliased as serve to avoid static keyword.

koa-sess is used instead of koa-session to make use of redis store easier.

npm install koa-one