npm

Ready to take your JavaScript development to the next level? Meet npm Enterprise - the ultimate in enterprise JavaScript.Learn more »

idna-normalize

1.0.0 • Public • Published

idna-normalize

Developed by blurpesec of MyCrypto for use on classification of homograph attacks tracked by https://etherscamdb.info.

To run:
const IDNANormalizer = require('idna-normalize')

const domainnormalize = new IDNANormalizer()

const normalizeddomain = domainnormalize.normalize('mycrỵpto.com')
console.log(normalizeddomain)
/* 
	Output is a string of the same length as the input string. 
	Only pass in idna strings. 
	If the IDNA character does not resemble an ASCII character,  it is left in the string.
*/
Handled characters:
_: [_], 
-: [-], 
.: [.], 
/: [/], 
,: [,], 
:: [:], 
;: [;], 
a: [a, á, à, â, ǎ, ă, ã, ả, ȧ, ạ, ä, å, ḁ, ā, ą, ᶏ, ⱥ, ȁ, ấ, ầ, ẫ, ẩ, ậ, ắ, ằ, ẵ, ẳ, ặ, ǻ, ǡ, ǟ, ȁ, ȃ, ɑ], 
b: [b, ḃ, ḅ, ḇ, ƀ, ɓ, ƃ, ᵬ, ᶀ, ʙ, B, b], 
c: [c, Ć, ć, Ĉ, ĉ, Č, č, Ċ, ċ, ̄c̄, Ç, ç, Ḉ, ḉ, Ȼ, ȼ, Ƈ, ƈ, ɕ, ᴄ, C, c], 
d: [d, ď, ḋ, ḑ, ḍ, ḓ, ḏ, đ, Ð, ð, ̦d̦, ɖ, ɗ, ᵭ, ᶁ, ᶑ, ȡ, ᴅ, d], 
e: [e, é, è, ê, ḙ, ě, ĕ, ẽ, ḛ, ẻ, ė, ë, ē, ȩ, ę, ᶒ, ȅ, ế, ề, ễ, ể, ḝ, ḗ, ḕ, ȇ, ẹ, ệ, ⱸ, ᴇ, e], 
f: [f, Ḟ, ḟ, Ƒ, ƒ, ᵮ, ᶂ, ꜰ, F, f], 
g: [g, ǵ, ğ, ĝ, ǧ, ġ, ģ, ḡ, ǥ, ᶃ, g], 
h: [h, ĥ, ȟ, ḧ, ḣ, ḩ, ḥ, ḫ, ̱ẖ, ħ, ⱨ, ɦ, h], 
i: [i, Í, í, Ì, ì, Ĭ, ĭ, Î, î, Ǐ, ǐ, Ï, ï, Ḯ, ḯ, Ĩ, ĩ, Į, į, Ī, ī, Ỉ, ỉ, Ȉ, ȉ, Ȋ, ȋ, Ị, ị, Ḭ, ḭ, Ɨ, ɨ, ᵻ, ᶖ, İ, ı, ɪ, I, i], 
j: [j, Ĵ, ĵ, ɉ, ̌ǰ, ȷ, ʝ, ɟ, ʄ, ᴊ, J, j, I], 
k: [k, Ḱ, ḱ, Ǩ, ǩ, Ķ, ķ, Ḳ, ḳ, Ḵ, ḵ, Ƙ, ƙ, Ⱪ, ⱪ, ᶄ, ᶄ, Ꝁ, ꝁ, ᴋ, K, k], 
l: [l, Ĺ, ĺ, Ľ, ľ, Ļ, ļ, ḷ, Ḷ, ḷ, Ḹ, ḹ, Ḽ, ḽ, Ḻ, ḻ, Ł, ł, Ŀ, ŀ, Ƚ, ƚ, Ⱡ, ⱡ, Ɫ, ɫ, ɬ, ᶅ, ɭ, ȴ, ʟ, L, l], 
m: [m, Ḿ, ḿ, ṁ, Ṃ, ṃ, ᵯ, ᶆ, Ɱ, ɱ, ᴍ, M, m], 
n: [n, Ń, ń, Ǹ, ǹ, Ň, ň, Ñ, ñ, Ṅ, ṅ, Ņ, ņ, Ṇ, ṇ, Ṋ, ṋ, Ṉ, ṉ, ̈n̈, Ɲ, ɲ, Ƞ, ƞ, ᵰ, ᶇ, ɳ, ȵ, ɴ, N, n, Ŋ, ŋ], 
o: [o, Ó, ó, Ò, ò, Ŏ, ŏ, Ô, ô, Ố, ố, Ồ, ồ, Ỗ, ỗ, Ổ, ổ, Ǒ, ǒ, Ö, ö, Ȫ, ȫ, Ő, ő, Õ, õ, Ṍ, ṍ, Ṏ, ṏ, Ȭ, ȭ, Ȯ, ȯ, Ȱ, ȱ, Ø, ø, Ǿ, ǿ, Ǫ, ǫ, Ǭ, ǭ, Ō, ō, Ṓ, ṓ, Ṑ, ṑ, Ỏ, ỏ, Ȍ, ȍ, Ȏ, ȏ, Ơ, ơ, Ớ, ớ, Ờ, ờ, Ỡ, ỡ, Ở, ở, Ợ, ợ, Ọ, ọ, Ộ, ộ, Ɵ, ɵ, ⱺ, ᴏ, O, o], 
p: [p, Ṕ, ṕ, Ṗ, ṗ, Ᵽ, ᵽ, Ƥ, ƥ, ̃p, ̃ᵱ, ᶈ, ᴘ, P, p, ȹ], 
q: [q, Ɋ, ɋ, ʠ, Q, q, ȹ], 
r: [r, Ŕ, ŕ, Ř, ř, Ṙ, ṙ, Ŗ, ŗ, Ȑ, ȑ, Ȓ, ȓ, Ṛ, ṛ, Ṝ, ṝ, Ṟ, ṟ, Ɍ, ɍ, Ɽ, ɽ, ᵲ, ᶉ, ɼ, ɾ, ᵳ, ʀ, R, r], 
s: [s, ẞ, ß, Ś, ś, Ṥ, ṥ, Ŝ, ŝ, Š, š, Ṧ, ṧ, Ṡ, ṡ, ẛ, Ş, ş, Ṣ, ṣ, Ṩ, ṩ, Ș, ș, ̩s̩, ᵴ, ᶊ, ʂ, ȿ, ꜱ, S, s], 
t: [t, Ť, ť, Ṫ, ṫ, Ţ, ţ, Ṭ, ṭ, Ț, ț, Ṱ, ṱ, Ṯ, ṯ, Ŧ, ŧ, Ⱦ, ⱦ, Ƭ, ƭ, Ʈ, ʈ, ̈ẗ, ᵵ, ƫ, ȶ, t], 
u: [u, Ú, ú, Ù, ù, Ŭ, ŭ, Û, û, Ǔ, ǔ, Ů, ů, Ü, ü, Ǘ, ǘ, Ǜ, ǜ, Ǚ, ǚ, Ǖ, ǖ, Ű, ű, Ũ, ũ, Ṹ, ṹ, Ų, ų, Ū, ū, Ṻ, ṻ, Ủ, ủ, Ȕ, ȕ, Ȗ, ȗ, Ư, ư, Ứ, ứ, Ừ, ừ, Ữ, ữ, Ử, ử, Ự, ự, Ụ, ụ, Ṳ, ṳ, Ṷ, ṷ, Ṵ, ṵ, Ʉ, ʉ, ᵾ, ᶙ, ᴜ, U, u, ᵫ], 
v: [v, Ṽ, ṽ, Ṿ, ṿ, Ʋ, ʋ, ᶌ, ᶌ, ⱱ, ⱴ, ᴠ, V, v], 
w: [w, Ẃ, ẃ, Ẁ, ẁ, Ŵ, ŵ, Ẅ, ẅ, Ẇ, ẇ, Ẉ, ẉ, ẘ, ẘ, Ⱳ, ⱳ, ᴡ, W, w], 
x: [x, Ẍ, ẍ, Ẋ, ẋ, ᶍ, X, x], 
y: [y, Ý, ý, Ỳ, ỳ, Ŷ, ŷ, ẙ, Ÿ, ÿ, Ỹ, ỹ, Ẏ, ẏ, Ȳ, ȳ, Ỷ, ỷ, Ỵ, ỵ, Ɏ, ɏ, Ƴ, ƴ, ʏ, Y, y], 
z: [z, Ź, ź, Ẑ, ẑ, Ž, ž, Ż, ż, Ẓ, ẓ, Ẕ, ẕ, Ƶ, ƶ, Ȥ, ȥ, Ⱬ, ⱬ, ᵶ, ᶎ, ʐ, ʑ, ɀ, ᴢ, Z, z]

install

npm i idna-normalize

Downloadsweekly downloads

8

version

1.0.0

license

MIT

homepage

github.com

repository

Gitgithub

last publish

collaborators

  • avatar
Report a vulnerability