hubot-jianliao

0.0.21 • Public • Published

hubot-jianliao NPM version Dependency Status

hubot-jianliao is an 简聊 Jianliao adapter for Hubot

Install

Install using npm.

$ npm install hubot-jianliao --save

And start hubot with adapter jianliao

$ bin/hubot -a jianliao

License

MIT

NPM downloads

Package Sidebar

Install

npm i hubot-jianliao

Weekly Downloads

2

Version

0.0.21

License

MIT

Last publish

Collaborators

  • timnew