handlebars.el

  1.0.5 • Public • Published

  handlebars.el

  {{#el}}content{{/el}}
  

  Content helper providing html elements for Handlebars

  Version

  1.0.5

  Installation

  npm install handlebars.el
  

  Registering the helper

   var Handlebars = require("handlebars");
   var ElHelper = require("handlebars.el");
   ElHelper.registerHelper(Handlebars);
  

  Using the helper

  Content handling

  {{#el}}foo{{/el}}              → «<div>foo</div>»
  
  {{{el "foo"}}}               → «<div>foo</div>»
  
  {{{el content="foo"}}}           → «<div>foo</div>»
  
  {{#el content="bar"}}foo{{/el}}       → «<div>foo</div>»
  
  {{#el}}{{fooVar}}{{/el}}
  Context {fooVar: "foo"}           → «<div>foo</div>»
  

  Attribute handling

  {{#el class="bar"}}foo{{/el}}        → «<div class="bar">foo</div>»
  
  {{#el id="bam" class="bar"}}foo{{/el}}   → «<div class="bar" id="bam">foo</div>»
  
  {{#el class="bar" id="bam"}}foo{{/el}}   → «<div class="bar" id="bam">foo</div>»
  
  {{#el class="bar" attributes=attrs}}foo{{/el}}
  Context {attrs:attrs}            → «<div class="bar" id="bam">foo</div>»
  

  Content escaping

  {{#el}}<i>foo</i>{{/el}}          → «<div>&lt;i&gt;foo&lt;/i&gt;</div>»
  
  {{#el el-escape=true}}<i>foo</i>{{/el}}   → «<div>&lt;i&gt;foo&lt;/i&gt;</div>»
  
  {{#el el-escape=false}}<i>foo</i>{{/el}}  → «<div><i>foo</i></div>»
  
  {{#el attributes=attrs}}<i>foo</i>{{/el}}
  Context {attrs:{ "el-escape": false }}   → «<div><i>foo</i></div>»
  

  Trimming content

  {{{el content=" foo "}}}          → «<div>foo</div>»
  
  {{{el content=" foo " el-trim=false}}}   → «<div> foo </div>»
  
  {{{el content=" \n foo \t  "}}}      → «<div>foo</div>»
  

  Suppressing output when no content

  {{#el}}{{fooVar}}{{/el}}          → «»
  
  {{#el content="bar"}}{{fooVar}}{{/el}}   → «»
  
  {{#el}}   {{/el}}             → «»
  
  {{{el el-tag="textarea"}}}         → «<textarea></textarea>»
  

  Empty elements

  {{{el el-tag="img" src="foo.gif"}}}     → «<img alt="" src="foo.gif">»
  

  Empty attributes

  {{#el class=""}}foo{{/el}}         → «<div>foo</div>»
  
  {{#el class=""}}foo{{/el}}         → «<div>foo</div>»
  
  {{#el el-tag="input" class="" value=""}}foo{{/el}}
    → «<input value="">»
  
  {{#el el-tag="input" value=0}}foo{{/el}}  → «<input value="0">»
  

  Alt attribute

  {{{el el-tag="img" src="foo.gif" alt="bar"}}}
    → «<img alt="bar" src="foo.gif">»
  
  {{{el el-tag="img" src="foo.gif" alt=baz}}}
  Context {baz:"bar"}
    → «<img alt="bar" src="foo.gif">»
  
  {{{el el-tag="img" src="foo.gif" alt=baz}}}
    → «<img alt="" src="foo.gif">»
  

  Value attribute

  {{{el el-tag="input"}}}           → «<input>»
  
  {{{el el-tag="input" value=""}}}      → «<input value="">»
  
  {{{el el-tag="input" value=0}}}       → «<input value="0">»
  
  {{{el el-tag="input" value=1}}}       → «<input value="1">»
  

  Boolean attributes

  {{{el el-tag="input" type="checkbox" checked=true}}}
    → «<input checked type="checkbox">»
  
  {{{el el-tag="input" type="checkbox" checked=false}}}
    → «<input type="checkbox">»
  
  {{{el el-tag="input" type="checkbox" checked="true"}}}
    → «<input checked type="checkbox">»
  
  {{{el el-tag="input" type="checkbox" checked=""}}}
    → «<input type="checkbox">»
  
  {{{el el-tag="input" type="checkbox" checked=0}}}
    → «<input type="checkbox">»
  

  Attribute escaping

  {{{el content="foo" class="\\"bar\\""}}}
    → «<div class="&quot;bar&quot;">foo</div>»
  
  {{{el content="foo" class="&quot;bar&quot;" el-escape-class=false}}}
    → «<div class="&quot;bar&quot;">foo</div>»
  
  {{{el content="foo" class="&quot;bar&quot;" el-escape-class=true}}}
    → «<div class="&amp;quot;bar&amp;quot;">foo</div>»
  

  Element classes

  {{{el content="foo" class="bar"}}}     → «<div class="bar">foo</div>»
  
  {{{el content="foo" class=bar}}}
  Context {bar: ["klass1", "klass2"]}     → «<div class="klass1 klass2">foo</div>»
  
  {{{el content="foo" class=bar}}}
  Context {bar: ["klass2", "klass1"]}     → «<div class="klass1 klass2">foo</div>»
  

  URL handling

  ````
  {{{el el-tag="a" href="/foo/bar" content="foo"}}}
    → «<a href="/foo/bar">foo</a>»
  
  {{{el el-tag="a" href="/foo/bar?bam=1&bim=2" content="foo"}}}
    → «<a href="/foo/bar?bam&#x3D;1&amp;bim&#x3D;2">foo</a>»
  
  {{{el el-tag="a" href="//rom.com/foo/bar?bam=1&bim=2" content="foo"}}}
    → «<a href="//rom.com/foo/bar?bam&#x3D;1&amp;bim&#x3D;2">foo</a>»
  
  {{{el el-tag="a" href="http://rom.com/foo/bar?bam=1&bim=2" content="foo"}}}
    → «<a href="http://rom.com/foo/bar?bam&#x3D;1&amp;bim&#x3D;2">foo</a>»
  
  {{{el el-tag="a" href="https://rom.com:8080/foo/bar?bam=1&bim=2" content="foo"}}}
    → «'<a href="https://rom.com:8080/foo/bar?bam&#x3D;1&amp;bim&#x3D;2">foo</a>»
  ````
  

  Arrays, splitting and contents

  Passing content as an array

  {{{el content=azza}}}
  Context {azza:["foo", "bar", "baz"]}    → «<div>foobarbaz</div>»
  
  {{{el "foo" "bar" "baz"}}}         → «<div>foobarbaz</div>»
  

  Passing multiple content items

  {{{el contents=azza}}}
  Context {azza:["foo", "bar", "baz"]}
    → «<div>foo</div><div>bar</div><div>baz</div>»
  
  {{{el "foo" "bar" "baz" contents=true}}}
    → «<div>foo</div><div>bar</div><div>baz</div>»
  
  {{{el "foo" "bar" "baz" contents=true class="klass"}}}
    → «<div class="klass">foo</div><div class="klass">bar</div><div class="klass">baz</div>»
  

  Splitting delimited content

  {{#el}}foo\nbar\nbaz{{/el}}         → «<div>foobarbaz</div>»
  
  {{#el el-split=","}}foo,bar,baz{{/el}}   → «<div>foobarbaz</div>»
  
  {{#el el-split="," contents=true}}foo,bar,baz{{/el}}
    → «<div>foo</div><div>bar</div><div>baz</div>»
  
  {{#el el-split=false}}foo\nbar\nbaz{{/el}}
    → «<div>foo\nbar\nbaz</div>»
  

  Wrapping output

  Wrapping content

  {{{el content="foo" el-wrap="p"}}}     → «<div><p>foo</p></div>»
  
  {{{el content="foo" el-wrap=wrap}}}
  Context {wrap: {class:"bar", "el-tag":"p"}}
    → «<div><p class="bar">foo</p></div>»
  
  {{{el content="foo\nbaz" el-wrap=wrap}}}
  Context {wrap: {class:"bar", "el-tag":"p"}}
    → «<div><p class="bar">foo</p><p class="bar">baz</p></div>»
  
  {{{el content="foo\nbaz" class="wham" el-wrap=wrap}}}
  Context {wrap: {class:"bar", "el-tag":"p"}}
    → «<div class="wham"><p class="bar">foo</p><p class="bar">baz</p></div>»
  
  {{{el content="foo\nbaz" class="wham" el-wrap-all=wrap}}}
  Context {wrap: {class:"bar", "el-tag":"p"}}
    → «<div class="wham"><p class="bar">foobaz</p></div>»
  
  {{{el contents="foo\nbaz" class="a" el-wrap=wrap}}}
  Context {wrap: {class:"b", "el-tag":"p"}}
    → «<div class="a"><p class="b">foo</p></div><div class="a"><p class="b">baz</p></div>»
  

  Wrapping element

  {{{el content="foo" el-wrap-outer=wrap}}}
  Context {wrap: {"el-tag": "section"}}
    → «<section><div>foo</div></section>»
  
  {{{el content="foo" el-wrap-outer="section"}}}
    → «<section><div>foo</div></section>»
  
  {{{el contents="bar\nbaz" el-wrap-outer=wrap el-tag="p"}}}
  Context {wrap: { "el-tag": "div", class: "display"}}
    → «<div class="display"><p>bar</p><p>baz</p></div>»
  
  {{{el content="zim\nzam" el-wrap=wrap class="display" el-tag="div"}}}
  Context {wrap: { "el-tag": "p"}}
    → «<div class="display"><p>zim</p><p>zam</p></div>»
  

  Aborting output

  Aborting element generation (but outputting content)

  {{{el content="foo" el-abort=true}}}    → «foo»
  
  {{{el content="foo" el-abort=false}}}    → «<div>foo</div>»
  
  {{{el content="foo\nbar" el-abort=true}}}  → «foobar»
  
  {{{el content=azza el-abort=true}}}
  Context {azza:["foo", "bar"]}        → «foobar»
  

  Aborting element and content

  {{{el content="foo" el-abort-all=true}}}  → «»
  
  {{{el content="foo" el-abort-all=false}}}  → «<div>foo</div>»
  

  Fallbacks

  Providing fallback content

  {{{el el-fallback="foo"}}}         → «<div>foo</div>»
  
  {{{el el-fallback=" foo "}}}        → «<div>foo</div>»
  
  {{{el content="foo" el-fallback="foo"}}}  → «<div>foo</div>»
  

  Providing a fallback class

  {{{el content="foo" el-fallback-class="bar"}}}
    → «<div class="bar">foo</div>»
  
  {{{el content="foo" class="bar" el-fallback-class="baz"}}}
    → «<div class="bar">foo</div>»
  
  {{{el content="foo" class=klass el-fallback-class=fallback}}}
  Context {klass:[], fallback:["klass1", "klass2"]}
    → «<div class="klass1 klass2">foo</div>»
  

  Conditional output

  Outputting first matched content

  {{{el content=azza el-first-match=true}}}
  Context {azza: ["", this.gzzzarn, "foo"]}  → «<div>foo</div>»
  
  {{{el content=azza el-first-match=true}}}
  Context {azza: ["", this.gzzzarn, 0]}    → «<div>0</div>»
  
  {{{el content=azza el-first-match=true}}}
  Context {azza: ["", this.gzzzarn, "0"]}   → «<div>0</div>»
  

  Outputting ternary content

  {{{el content=azza el-ternary=true}}}
  Context {azza: ["foo", "bar"]}       → «<div>foo</div>»
  
  {{{el content=azza el-ternary=false}}}
  Context {azza: ["foo", "bar"]}       → «<div>bar</div>»
  
  {{{el content=azza el-ternary=true}}}
  Context {azza: ["foo", "bar", "baz"]}    → «<div>foobarbaz</div>»
  // more than 2 values
  

  Advanced methods of passing content and attributes

  Passing attributes as JSON strings

  {{{el content="foo" el-wrap="{'el-tag':'p', class:'bar'}"}}}
    → «<div><p class="bar">foo</p></div>»
  
  {{{el content="foo" el-wrap="{ \'el-tag\': context.taggo}" }}}
  Context {taggo:"span"}
    → «<div><span>foo</span></div>»
  

  Passing content as a function

  var fn = function () {
    return "foo";
  };
  {{{el content=fn}}}
  Context {fn: fn}              → «<div>foo</div>»
  
  var fn2 = function (x) {
    return x === "a" ? "foo" : "bar";
  };
  {{{el content=fn el-params-content="a"}}}
  Context {fn: fn2}              → «<div>foo</div>»
  
  {{{el content=fn el-params-content="b"}}}
  Context {fn: [fn, fn2]}           → «<div>foobar</div>»
  

  Passing attributes as functions

  var fn = function() {
    return "bar";
  };
  {{{el content="foo" id=fn}}}
  Context {fn: fn}              → «<div id="bar">foo</div>»
  
  var fn2 = function(x) {
    return x === "a" ? "bar" : "foo";
  };
  {{{el content="foo" id=fn el-params-id="a"}}}
  Context {fn: fn2}              → «<div id="bar">foo</div>»
  

  Miscellaneous

  JSON in attributes

  {{{el content="foo" el-escape-id=false id="{bar:'true'}"}}}
  Context {azza:["foo", "bar", "baz"]}    → «<div id="{bar:\'true\'}">foo</div>»
  

  Meta element may take content as an attribute

  {{{el el-tag="meta" http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"}}}
    → «<meta content="text/html;charset=UTF-8" http-equiv="content-type">»
  

  Tests

  npm test
  

  To see output generated by tests

  npm run test:output
  

  Unlicense

  handlebars.el is free and unencumbered software released into the public domain.

  Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute this software, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

  In jurisdictions that recognize copyright laws, the author or authors of this software dedicate any and all copyright interest in the software to the public domain. We make this dedication for the benefit of the public at large and to the detriment of our heirs and successors. We intend this dedication to be an overt act of relinquishment in perpetuity of all present and future rights to this software under copyright law.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  For more information, please refer to http://unlicense.org/

  Install

  npm i handlebars.el

  DownloadsWeekly Downloads

  3

  Version

  1.0.5

  License

  UNLICENSE

  Last publish

  Collaborators

  • solidgoldpig