node package manager
We need your input. Help make JavaScript better: Take the 2017 JavaScript Ecosystem survey »

gulp-brfs

gulp-brfs

Gulp plugin for substack's brfs

Installation

npm install -D gulp-brfs

Usage

var gulp = require('gulp');
var brfs = require('gulp-brfs');
 
gulp.task('default', function () {
    return gulp.src('./src/**/*.js')
    .pipe(brfs())
    .pipe(gulp.dest('./pkg'));
});