glob-sync

ghetto synchronous glob

ERROR: No README data found!