node package manager

gitfs

gitfs

fast git data fetcher

Usage for bin/gitfs:

  1. get sha DEBUG=true gitfs sha (HEAD||)
  2. list tree gitfs ls . gitfs ls dir gitfs ls dir/**/*.format
  3. read blob gitfs read file gitfs read dir/file gitfs read dir/**/file
  4. raw gitfs raw ""