fis-parser-po

intro 转换po文件为一份json文件(<code>key=&gt;value</code>)。

转换po文件为json文件(key=>value)。

po;

msgid "xxx"
msgstr "yyyyy"

json;

{
    "xxx": "yyyyy"
}

npm install -g fis-parser-po

fis.config.set("modules.parser.po", 'po'); //use po parser
fis.config.set("roadmap.ext.po", 'json'); //release po to json