Nuclear Pumpkin Mocha

  devextreme-generator

  1.0.152 • Public • Published

  DevExtreme Generator

  This package contains tools used by DevExtreme team for development.

  Keywords

  none

  Install

  npm i devextreme-generator

  DownloadsWeekly Downloads

  11

  Version

  1.0.152

  License

  MIT

  Unpacked Size

  902 kB

  Total Files

  303

  Last publish

  Collaborators

  • amonulloev
  • andrey.lepikhov
  • devexpress-npm-publisher
  • devextreme-generator--npm-admin
  • devextreme--npm-admin
  • yuliya.smirnova
  • ilyakhd
  • night-skylark
  • vladislav.volkov
  • amartynov
  • magroshenkova
  • olegkipchatov
  • bingorus