devextreme-cldr-data

1.0.3 • Public • Published

Install

npm i devextreme-cldr-data

DownloadsWeekly Downloads

10,884

Version

1.0.3

License

MIT

Unpacked Size

11.7 MB

Total Files

747

Last publish

Collaborators

 • timbset
 • alexslavr
 • amonulloev
 • andrey.lepikhov
 • devexpress-npm-publisher
 • yuliya.smirnova
 • ilyakhd
 • night-skylark
 • vladislav.volkov
 • olegkipchatov
 • bingorus