devextreme-aspnet-data-nojquery
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  2.8.6 • Public • Published

  Keywords

  none

  Install

  npm i devextreme-aspnet-data-nojquery

  DownloadsWeekly Downloads

  6,716

  Version

  2.8.6

  License

  MIT

  Unpacked Size

  16.6 kB

  Total Files

  5

  Last publish

  Collaborators

  • andrey.lepikhov
  • devexpress-npm-publisher
  • devextreme-generator--npm-admin
  • devextreme--npm-admin
  • yuliya.smirnova
  • ilyakhd
  • night-skylark
  • vladislav.volkov
  • bingorus
  • amartynov
  • magroshenkova
  • eugeniyaryamnov
  • olegkipchatov
  • jexaser