node package manager

chs

Cylinder-Head-Sector Address (CHS)

chs

Install via npm

$ npm install chs
// Load module 
var CHS = require( 'chs' )
// Create a CHS address 
var addr = new CHS( 5, 20, 8 )
// Properties: 
var c = addr.cylinder
var h = addr.head
var s = addr.sector
// Convert to an LBA (Logical Block Address) 
var lba = addr.toLBA( headsPerTrack, sectorsPerTrack )
var lba = addr.toLBA( 12, 32 )
// Set it to an LBA 
addr.setLBA( lba, headsPerTrack, sectorsPerTrack )
addr.setLBA( 3150, 16, 63 )
// Get it as a buffer 
var buf = addr.buffer
// Set from buffer 
addr.buffer = new Buffer([ 0xFE, 0xFF, 0xFF ])