node package manager

cdn

Upload your files to cdn.

CDN

上传静态文件到七牛或又拍云服务器上,生成随机的地址返回。目前支持 .png .jpg .jpeg .gif .ico .swf .js .css .zip .pdf .flv .mp4 这些类型的文件。


$ npm install cdn -g
$ vi ~/.cdn_config

编辑此文件,你可以修改默认上传源,以及配置自己的上传空间。

$ cdn test.jpg
Start checking files.
Ready to upload one file:
  spmjs.png @ image/png 7.54 KB 400x400
Busy in uploading ☕  ...
  ➜  http://cdn-qiniu.qiniudn.com/650bb27d284b3c70ed732d0b4629a0a1.png ~ spmjs.png
👍  Uploaded one file to QINIU in 0.267s!

就可以访问 http://cdn-qiniu.qiniudn.com/650bb27d284b3c70ed732d0b4629a0a1.png 了。

上传成功后 cdn 地址将会自动复制到剪贴板中。

支持多文件上传和通配符的匹配。

$ cdn test1.js test2.js test3.css
$ cdn *.jpg
$ cdn https://www.npmjs.org/static/img/npm.png
$ cdn ../../test.jpg
$ cdn /home/admin/test.jpg
var cdn = require('cdn');
 
cdn('/path/to/test.jpg', function(errurl) {
    // url -> http://cdn-qiniu.qiniudn.com/650bb27d284b3c70ed732d0b4629a0a1.png 
});