cdn

  1.1.1 • Public • Published

  CDN

  NPM version

  上传静态文件到七牛或又拍云服务器上,生成随机的地址返回。目前支持 .png .jpg .jpeg .gif .ico .swf .js .css .zip .pdf .flv .mp4 这些类型的文件。

  demo


  安装

  $ npm install cdn -g
  

  配置

  $ vi ~/.cdn_config
  

  编辑此文件,你可以修改默认上传源,以及配置自己的上传空间。

  使用

  $ cdn test.jpg
  
  Start checking files.
  Ready to upload one file:
   spmjs.png @ image/png 7.54 KB 400x400
  Busy in uploading ☕ ...
   ➜ http://cdn-qiniu.qiniudn.com/650bb27d284b3c70ed732d0b4629a0a1.png ~ spmjs.png
  👍 Uploaded one file to QINIU in 0.267s!
  

  就可以访问 http://cdn-qiniu.qiniudn.com/650bb27d284b3c70ed732d0b4629a0a1.png 了。

  上传成功后 cdn 地址将会自动复制到剪贴板中。

  多文件部署

  支持多文件上传和通配符的匹配。

  $ cdn test1.js test2.js test3.css
  
  $ cdn *.jpg
  

  部署网络地址

  $ cdn https://www.npmjs.org/static/img/npm.png
  

  相对绝对路径

  $ cdn ../../test.jpg
  
  $ cdn /home/admin/test.jpg
  

  在 NodeJS 中

  var cdn = require('cdn');
   
  cdn('/path/to/test.jpg', function(err, url) {
      // url -> http://cdn-qiniu.qiniudn.com/650bb27d284b3c70ed732d0b4629a0a1.png
  });

  Install

  npm i cdn

  DownloadsWeekly Downloads

  223

  Version

  1.1.1

  License

  MIT

  Last publish

  Collaborators

  • afc163