node package manager

banzai-redis

banzai-redis

Redis queueing plugin module for Banzai.

Install

$ cd <PROJECT ROOT>
$ npm install banzai-redis