Notwithstanding Precautions, Misadventure

  @tiki.vn/tini-f2

  0.2.0 • Public • Published

  Tini F2

  Tini App component hỗ trợ vẽ biểu đồ sử dụng thư viện @antv/f2

  Cách sử dụng

  1. Cài đặt

  npm install @tiki.vn/tini-f2
  # or
  yarn install @tiki.vn/tini-f2

  2. Sử dụng

  pages/index/index.json
  {
   "usingComponents": {
    "tini-f2": "@tiki.vn/tini-f2/es/index"
   }
  }
  pages/column/index.txml
  <tini-f2
   chartId="chart-id"
   onDraw="handleDraw"
  />

  Các property của component:

  Props Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
  chartId string x ID của chart, mỗi chart phải có một ID khác nhau.
  onDraw function x Ở đây ta sẽ configs UI cũng như nạp data để render chart. Bắt buộc return về chart.
  width number Chiều rộng của chart.
  height number Chiều cao của chart.
  pages/index/index.js
  Page({
   data: {
    chartData: [
     {
      date: '2020/02/01',
      value: 0
     },
     {
      date: '2020/02/02',
      value: 900
     },
     {
      date: '2020/02/03',
      value: 2300
     },
     {
      date: '2020/02/04',
      value: 800
     },
     {
      date: '2020/02/05',
      value: 1600
     },
     {
      date: '2020/02/06',
      value: 2900
     },
     {
      date: '2020/02/07',
      value: 3800
     }
    ]
   },
  
   handleDraw(chart) {
    chart.source(this.data.chartData, {
     date: {
      type: 'timeCat',
      mask: 'MM-DD'
     },
     value: {
      min: 0,
      tickCount: 5
     }
    });
  
    chart.tooltip({
     alwaysShow: true
    });
  
    chart.interval().position('date*value').color('#f00');
  
    chart.render();
  
    // Bắt buộc phải return về chart
    return chart;
   }
  });

  API

  Install

  npm i @tiki.vn/tini-f2

  DownloadsWeekly Downloads

  5

  Version

  0.2.0

  License

  ISC

  Unpacked Size

  506 kB

  Total Files

  7

  Last publish

  Collaborators

  • tri-tiki
  • anh.huynh5
  • huynguyen6tiki
  • nghoangvietvn
  • hungnguyentiki
  • kiennt-tiki
  • han.han