Node Packaged Masterfully

  @shelf/winston-datadog-logs-transport

  2.0.1 • Public • Published

  winston-datadog-logs-transport

  Winston transport for Datadog Logs (not events)

  There are 3 winston transports for Datadog on NPM: 1, 2, 3.

  All of them send data to Datadog Events instead of Datadog Logs. This package actually is a transport for Datadog Logs, not Events.

  Install

  $ yarn add @shelf/winston-datadog-logs-transport
  

  Usage

  import winston from 'winston';
  import DatadogTransport from '@shelf/winston-datadog-logs-transport';
  
  const logger = winston.createLogger({
   transports: [
    new DatadogTransport({
     apiKey: process.env.DD_API_KEY, // Datadog API key
     port: 443, // optional port, 443 is for EU region secure port
     host: 'tcp-intake.logs.datadoghq.eu', // optinal host, 'tcp-intake.logs.datadoghq.eu' is for EU region host
     // optional metadata which will be merged with every log message
     metadata: {
      ddsource: 'lambda',
      environment: 'prod'
     }
    })
   ]
  });
  
  logger.info('Hey there', {thisIsMy: 'metadata'});

  Publish

  $ git checkout master
  $ yarn version
  $ yarn publish
  $ git push origin master --tags

  License

  MIT © Shelf

  Install

  npm i @shelf/winston-datadog-logs-transport

  DownloadsWeekly Downloads

  7,332

  Version

  2.0.1

  License

  MIT

  Unpacked Size

  5.39 kB

  Total Files

  5

  Last publish

  Collaborators

  • anastasiash
  • kchlon
  • dmytro.harazdovskiy
  • duch0416
  • i5adovyi
  • olesiamuller
  • mykola.khytra
  • yuliiakovalchuk
  • el_scrambone
  • bodyaflesh
  • slavammellnikov
  • andrii-nastenko
  • andriisermiahin
  • arkadii007
  • mpushkin
  • batovpavlo
  • vasylhoban
  • andrew214
  • domovoj
  • vozemer
  • oleksii.dymnich
  • set001
  • bogdan.kyba
  • dima-bond
  • maksym.hayovets
  • oles.zadorozhnyy
  • ss1l
  • gemshelf
  • d-mii-
  • hartzler
  • tarasdyksan
  • andrii_butsa
  • nazarko_suv
  • bogdan.kolesnyk
  • vitaliishcherban
  • vladgolubev
  • marianna-milovanova
  • hmelenok
  • knupman
  • maaraanas
  • terret
  • chapelskyi.slavik
  • pihorb
  • irynah
  • diana.kryskuv
  • andy.raven
  • rafler
  • mykola.chepkyi
  • sskalp88
  • demiansua
  • yuriil
  • ktv18
  • drews_abuse
  • rostyslav-horytskyi
  • whodeen