@shelf/aws-ddb-with-xray
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

2.2.0 • Public • Published

aws-ddb-with-xray CircleCI npm (scoped)

Adding X-Ray to DynamoDB Document Client requires a hack (see https://git.io/JeaSG). This package encapsulates that logic. Also, it imports only the DynamoDB client not the full aws-sdk for better performance

Install

$ yarn add @shelf/aws-ddb-with-xray

Usage

const {getDocumentClient} = require('@shelf/aws-ddb-with-xray');

const ddb = getDocumentClient({
 ddbParams: {region: 'us-east-1', convertEmptyValues: true},
 ddbClientParams: {region: 'us-east-1'},
});

await ddb
 .get({
  TableName: 'foo',
  Key: {hash_key: 'bar'},
 })
 .promise();

Result

Publish

$ git checkout master
$ yarn version
$ yarn publish
$ git push origin master --tags

License

MIT © Shelf

Package Sidebar

Install

npm i @shelf/aws-ddb-with-xray

Weekly Downloads

7,354

Version

2.2.0

License

MIT

Unpacked Size

6.87 kB

Total Files

5

Last publish

Collaborators

 • kateryna-kochina
 • maksym.tarnavskyi
 • andrii-nastenko
 • d-mii-
 • mykhailo.yatsko
 • ahavrysh
 • nikita_shelf
 • maciej.orlowski
 • monopotan
 • andrew214
 • bogdan.kolesnyk
 • andrii.batutin
 • kristina.zhak
 • anton-russo
 • mmazurowski
 • toms-shelf
 • mateuszgajdashelf
 • kchlon
 • dmytro.harazdovskiy
 • duch0416
 • i5adovyi
 • olesiamuller
 • mykola.khytra
 • yuliiakovalchuk
 • el_scrambone
 • bodyaflesh
 • slavammellnikov
 • andriisermiahin
 • mpushkin
 • batovpavlo
 • domovoj
 • vozemer
 • oleksii.dymnich
 • dima-bond
 • maksym.hayovets
 • oles.zadorozhnyy
 • ss1l
 • gemshelf
 • hartzler
 • vladgolubev
 • marianna-milovanova
 • hmelenok
 • knupman
 • maaraanas
 • terret
 • chapelskyi.slavik
 • pihorb
 • irynah
 • diana.kryskuv
 • andy.raven
 • rafler
 • sskalp88
 • demiansua
 • yuriil
 • ktv18
 • drews_abuse
 • rostyslav-horytskyi
 • whodeen