@sbr-technologies/b5-result-text

4.0.0 • Public • Published

Build Status Coverage Status js-standard-style

b5-result-text

Text for big five results score generated by b5-calculate-score

Installation

$ npm i @alheimsins/b5-result-text

Usage

Pass an object with scores and language code for result. Default language is English (en) but Norwegian (no) is supported as well.

const getResult = require('@alheimsins/b5-result-text')
const scores = {
   'A': {
    'score': 6,
    'count': 2,
    'result': 'neutral',
    'facet': {
     '1': {
      'score': 6,
      'count': 2,
      'result': 'neutral'
     }
    }
   },
   'E': {
    'score': 6,
    'count': 2,
    'result': 'neutral',
    'facet': {
     '1': {
      'score': 3,
      'count': 1,
      'result': 'neutral'
     },
     '2': {
      'score': 3,
      'count': 1,
      'result': 'neutral'
     }
    }
   }
  }

const results = getResult({scores: scores, lang: 'no'})

console.log(JSON.stringify(results, null, 2))

returns

[
 {
  'domain': 'A',
  'title': 'Medmenneskelighet',
  'shortDescription': 'Medmenneskelighet henspeiler på individuelle forskjeller\nnår det gjelder samarbeid og sosial harmoni.\n<br>\nMedmenneskelige individer setter det å komme overens med andre høyt.',
  'description': 'De er derfor hensynsfulle, vennlige og villige til å finne kompromisser dersom det er\ninteressekonflikter.\n<br><br>\nMedmenneskelige individer har også et optimistisk syn på menneskenaturen. De tror at mennesker i bunn og grunn er ærlige,\n<br>\nredelige og til å stole på. Lite medmenneskelige individer setter egne\ninteresser over det å komme overens med andre.\n<br>\nDe er generelt ikke så opptatt av andres ve og vel, og vil derfor ikke strekke seg langt for andre\nmennesker.\n<br>\nNoen ganger er det deres skepsis når det gjelder andres motiver som forårsaker deres mistenksomhet, uvennlighet og mangel på samarbeidsvilje.\n<br>\nMedmenneskelighet er svært fordelaktig for å bli populær og for å fortsette å være det.\n<br><br>\nMedmenneskelige individer er bedre likt enn de som er lite medmenneskelig.\nMen medmenneskelighet er ingen nyttig egenskap i\n<br>\nsituasjoner der det kreves at man tar tøffe og helt objektive beslutninger.\n<br><br>\nLite medmenneskelige individer kan bli dyktige vitenskapsmenn, kritikere eller soldater.',
  'scoreText': 'neutral',
  'count': 2,
  'score': 6,
  'facets': [
   {
    'facet': 1,
    'title': 'Tillit',
    'text': 'En person som skårer <u>høyt</u> på tillit ser som oftest på andre\nmennesker som rettferdige, ærlige og at de har gode hensikter.\n<br>\nPersoner som skårer <u>lavt</u> på tillit ser på andre som selvopptatte,\nbedragerske og potensielt farlige.',
    'score': 6,
    'count': 2,
    'scoreText': 'neutral'
   }
  ],
  'text': 'Ditt resultat på medmenneskelighet er <b>gjennomsnittlig</b>, noe som\ntyder på at du er noe opptatt av andres behov, men generelt lite villig\ntil å ofre deg for andre.'
 },
 {
  'domain': 'E',
  'title': 'Ekstroversjon',
  'shortDescription': 'Ekstroversjon kjennetegnes av tydelig engasjement i den ytre verden.',
  'description': 'De <b>ekstroverte</b> liker å være sammen med mennesker, er fulle av energi, og opplever ofte positive følelser.\n<br>\nDe pleier å være entusiastiske, handlingsorienterte individer som liker å si "Ja!" eller "La oss sette i gang!"\n<br>\nnår det åpner seg muligheter for å oppleve noe spennende.\n<br>\nDe liker å snakke i grupper, hevde seg selv og rette oppmerksomhet mot seg selv.\n<br><br>\nDe <b>introverte</b> mangler livligheten, energien og aktivitesnivået til de ekstroverte.\n<br>\nDe er ofte stille, nedstemte, forsiktige og lite engasjert i den sosiale verden.\n<br><br>\nDeres mangel på sosialt engasjement bør ikke tolkes som reserverthet eller depresjon;\n<br>\nden introverte trenger bare mindre stimulering enn den ekstroverte og foretrekker å være alene.\n<br><br>\nUavhengigheten og reservasjonen til den introverte er noen ganger feilaktig sett på som uvennlighet eller arroganse.\n<br>\nI realiteten så vil en introvert som skårer høyt på medmennesklighetsfaktoren ikke søke andre bevisst, men synes det er ganske greit hvis andre søker deres selskap.',
  'scoreText': 'neutral',
  'count': 2,
  'score': 6,
  'facets': [
   {
    'facet': 1,
    'title': 'Vennlighet',
    'text': 'Vennlige mennesker liker andre mennesker og viser åpent positive følelser de har ovenfor andre.\n<br>\nDe får lettere venner, og det er enkelt for dem å danne nære, intime forhold.\n<br>\nDe som skårer <u>lavt</u> på vennlighet er ikke nødvendvis kalde og fiendtlige, men de knytter seg ikke til andre og blir\n<br>\noppfattet som distanserte og reserverte.',
    'score': 3,
    'count': 1,
    'scoreText': 'neutral'
   },
   {
    'facet': 2,
    'title': 'Sosiabilitet',
    'text': 'Personer med <u>høy</u> sosiabilitet setter pris på andres selskap og finner det stimulerende og får mye ut av det.\n<br>\nDe synes det er spennende med mange mennesker. De som skårer <u>lavt</u> føler seg overveldet av mange mennesker, og unngår derfor aktivt slike situasjoner.\n<br>\nDet er ikke det at de nødvendigvis misliker å være med mennesker fra tid til annen, men deres behov for privatliv og tid for seg selv\n<br>\ner større enn for individer som skårer høyt her.',
    'score': 3,
    'count': 1,
    'scoreText': 'neutral'
   }
  ],
  'text': 'Ditt resultat på ekstroversjon er <b>gjennomsnittlig</b>, noe som tyder på at du verken foretrekker å\n<br>\nvære alene eller en godmodig pratemaker. Du liker å være med andre, samtidig som du også setter pris på alene-tid.'
 }
]

Extras

const { getInfo, getTemplate, getDomain, getFacet } = require('@alheimsins/b5-result-text')

console.log(getInfo()) // returns modules info

console.log(getTemplate('no')) // returns template for language

console.log(getDomain({language: 'no', domain: 'O'})) // returns content of a domain for given language

console.log(getFacet({language: 'no', domain: 'O', facet: 2})) // returns content of a facet for a given domain and language

Related

 • bigfive-web Web frontend for big five tests
 • b5-web Standalone website for big five tests

Supported languages

Code Name Translator
en English
da Danish
no Norsk Eli Huseby
is Icelandic Franz Jónas Arnar Arnarson and Sigurður Kári Árnason
ar Arabic Rayan Khan

Help wanted

If you want to help by translating the results to another language this is how you do it.

 • clone the repo
 • find a language you know in lib/data
 • duplicate the folder and rename it to the language you will translate
 • use ISO 639-1 language code as folder name.
 • translate the content of all files except index.js
 • don't change filenames or properties
 • all files must be present in the folder
 • add your language code to the languages.json file
 • run the tests $ npm run test
 • submit pull request
 • happiness :-)

License

MIT

About

Created with for Alheimsins

Package Sidebar

Install

npm i @sbr-technologies/b5-result-text

Weekly Downloads

1

Version

4.0.0

License

MIT

Unpacked Size

369 kB

Total Files

81

Last publish

Collaborators