@isekaimaouyoki-sama/get-ip

1.0.1 • Public • Published
 • Đây là 1 giải pháp thay thế cho các modules internal-ip, public-ip, default-gateway bởi vì 3 modules đều không dùng được trong môi trường commonjs cho nên mình mới làm ra 1 cách để thay thế.

Cách dùng

 const wrapper = require('./index')();

 /* lấy địa chỉ nội bộ của bạn */
 console.log("IP ver 4 nè => " + JSON.stringify(wrapper.getPrivateIp('4'), null, 2));

 /* lấy địa chỉ public của bạn */
 wrapper.getPublicIp('4').then(ip => {
  console.log("Địa chỉ public của bạn là " + JSON.stringify(ip, null, 2));
 }).catch(error => console.error("Mạng của bạn bị cá mập cắn rồi, troll tí :))"));

 /* kiểm tra xem đây có phải là IPv4 không */
 console.log("Có phải ip ver 4 không ta " + wrapper.isIPv4('176.12.1.6'));
 console.log("Có phải ip ver 4 không ta " + wrapper.isIPv4('2001:e3ac:4aac:23bd:12cd:eee2:311:23a3'));

 /* kiểm tra xem đây có phải là IPv6 không */
 console.log("Đây đích thị là ip version 6 à? " + wrapper.isIPv6('2001:e3ac:4aac:23bd:12cd:eee2:311:23a3'));

 /* lấy default gateway của 1 địa chỉ ip nào đó */
 wrapper.getDefaultGateway('192.168.1.5').then(gateway => {
  console.log("Địa chỉ cổng của con wifi nhà bạn là " + gateway);
 }).catch(error => console.error("Địa chỉ không hợp lệ hoặc chưa cấu hình cổng cho con wifi"));

 /* kiểm tra xem có phải địa chỉ mac hay không */
 console.log("Địa chỉ mac hả ta " + wrapper.isMacaddress('3e:2a:ab:a2:1b:c2'));

Output

IP ver 4 nè => {
 "family": "IPv4",
 "address": "192.168.1.5/24",
 "macaddress": "c4:e9:84:d8:77:53",
 "protocolVersion": "IPv4"
}
Địa chỉ public của bạn là "14.230.235.200"
Có phải ip ver 4 không ta true
Có phải ip ver 4 không ta false
Đây đích thị là ip version 6 à? true
Địa chỉ cổng của con wifi nhà bạn là 192.168.1.1
Địa chỉ mac hả ta true

Và trên đó chính là cách dùng và đầu ra của từng chức năng. Nếu có bất kì vấn đề nào thì cứ post issue lên nha mọi người.

Package Sidebar

Install

npm i @isekaimaouyoki-sama/get-ip

Weekly Downloads

1

Version

1.0.1

License

MIT

Unpacked Size

15.1 kB

Total Files

8

Last publish

Collaborators

 • isekaimaouyoki-sama