November: Procrastination Month

  @fremtind/jkl-datepicker-react
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  11.0.6 • Public • Published

  @fremtind/jkl-datepicker-react

  Beskrivelse

  Se portalen for bruk og prinsipper.

  Kom i gang

  Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

  Bruk av React-pakken

  Installasjon

  1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-datepicker-react eller npm i @fremtind/jkl-datepicker-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.

  2. Importer både React-pakken (velg komponenten(e) du trenger) og stil-pakken i prosjektet ditt:

  import { DatePicker } from "@fremtind/jkl-datepicker-react";
  import "@fremtind/jkl-datepicker/datepicker.min.css";
  import "@fremtind/jkl-icon-button/icon-button.min.css";

  Bruk

  Input og output fra DatePicker er først og fremst en string, det underliggende skjemafeltet er et tekstfelt. Formatet er dd.mm.yyyy. Komponenten gir også et ferdig Date-objekt dersom value er riktig formatert.

  onChange får i tillegg et meta-objekt med verdiene error: "WRONG_FORMAT" | "OUTSIDE_LOWER_BOUND" | "OUTSIDE_UPPER_BOUND" og value: string. Du kan bruke error til å velge hvilken feilmeldingstekst du viser til brukeren og value om du ønsker å bruke inputfeltets verdi i feilmeldingen. Denne er lik event.target.value.

  <DatePicker
    value={value}
    onChange={(e, date, meta) => {
      setValue(e.target.value);
  
      console.log("onChange", {
        event: e,
        date,
        meta,
      });
    }}
  />

  Komponenten er laget for å støtte react-hook-form. Et eksempel på bruk med register og validering ser du under. Du kan velge å ha komponenten i en Controller hvis du vil bruke meta-objektet i stedet.

  import {
    DatePicker,
    formatInput,
    isCorrectFormat,
    isWithinUpperBound,
    isWithinLowerBound,
    parseDateString
  } from "@fremtind/jkl-datepicker-react";
  import { formatDate } from "@fremtind/jkl-formatters-util";
  
  <DatePicker
    label="Fødselsdato"
    errorLabel={formState.errors.fodselsdato?.message}
    disableBefore="01.01.1970"
    disableAfter={formatInput(new Date())}
    {...register("fodselsdato", {
      required: "Du må fylle ut fødselsdato",
      validate: {
        isCorrectFormat: (v) =>
          isCorrectFormat(v) ||
          `Datoen må være skrevet i formen ${formatDate(new Date())} eller kortformat`,
        withinLowerBound: (v) =>
          isWithinLowerBound(v, parseDateString("01.01.1970") || "Datoen må være før 01.01.1970"",
        withinUpperBound: (v) =>
          isWithinUpperBound(v, new Date()) || `Datoen må være før ${formatDate(new Date())}`,
      },
    })}
  />

  Install

  npm i @fremtind/jkl-datepicker-react

  DownloadsWeekly Downloads

  22

  Version

  11.0.6

  License

  MIT

  Unpacked Size

  284 kB

  Total Files

  43

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot